Vesti

Tribina „Akademska čestitost i kako se boriti protiv plagijata“

  by

Predstavnica Visoke škole strukvnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci je učestvovala na tribini koja se odnosila na akademsku čestitost i borbu protiv plagijarizma koju je organizovao Pravni fakultet, Univerziteta UNION dana 26. novembra 2015. godine. Učesnici tribune bili su: prof. dr Vladimir V. Vodinelić, profesor Pravnog fakultet univerziteta UNION, prof. dr Pero Šipka, direktor Centra za evaluaciju obrazovanja i nauke, dr Irena Fiket, članica Kliba 500, dr Mladen Ostojić, član Kluba 500, i Marija Čolić, studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osnovni zaključci tribune jesu: da je akademska čestitost u Republici Srbiji na vrlo niskom nivou, da je plagijarizam u Republici Srbiji široko rasprostranje, da brojna pravna akta (Ustav Republike Srbije, Krivični zakon, Zakon o ličnom pravu, Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnih vrednovanja naučno-istraživačkih rezultata istraživača, akta univerziteta i fakulteta koja se na bilo koji način odnose na etiku zaposlenih, itd.) jesu sredstva na koja se treba pozvati kada je narušena akademska čestitost tj. uoči se plagijat, i da treba da se poveća upotrebe prava radi aktiviranja posledica koje će nastati narušavanjem akademske čestitosti sa ciljem boboljšanja nauke u Republici Srbiji.

 

Other News