Savet je organ upravljanja Škole. Savet ima pet članova. Članove imenuje osnivač svojom odlukom. Mandat članova Saveta traje tri godine.

Predsednik Saveta Škole je Radmila Živković Ristić.