Obaveštenje za studente – Promena termina ispita za predmet: Poslovno pravo, Odnosi s javnošću, Masovni medijiObaveštenje za studente – Objavljen raspored ispita u januarskom ispitnom rokuObaveštenje za studente – Prijava ispita do 29.01.2023.Obaveštenje za studente – Prijava ispita za predmet Osnove gastronomije do 01.02.2023.SAJT U IZRADI

Kurs Spoljnotrgovinsko poslovanje-Poboljšajte svoje veštine

Kurs će se održati u prostorijama Visoke škole i trajaće tri subote po pet časova

Početak kursa je 4. maj 2019. godine.

Molimo Vas da zbog ograničenog broja mesta prijave izvršite na

telefon: 064/6432622 – Zorica

i na mail: nsmikelo@gmail.com – Miroslav

Rok za prijavu je 28.04.2019.

Cena kursa: 15.000 din

 

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen za sve koji posluju sa inostranstvom, zaposlenima u industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu i drugim privrednim granama.

Šta kurs obuhvata

Kurs obuhvata predavanje u tri vikenda i sledeće teme:

I vikend: Carinski sistem i necarinske barijere u međunarodnom prometu, Poslovi izvoza i uvoza, Poslovna dokumentacija u međunarodnom poslovanju, Usluge špedicije i transporta u međunarodnom poslovanju, Složeni i specifični spoljnotrgovinski poslovi

II vikend: Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu, Bankarske garancije kao sredstva obezbeđenja plaćanja u međunarodnom prometu, INCOTERMS, Kupoprodajni ugovori i tokovi poslova uvoza i izvoza robe.

III vikend: Struktura ugovora, Sredstva za obezbeđenje ugovora, Zaštita intelektualne svojine.

Način edukacije

Interaktivne metode rada (radionice, provere znanja i dr), dnevnik prakse koji se popunjava za vreme praktične nastave.

Prednosti našeg kursa

Predavači koji imaju dugogodišnju praksu u spoljnotrgovinskom poslovanju i pravnom regulisanju specifičnih aranžmana sa stranim klijentima (bonus je i kratka prezentacija iz HR-a – Ivana Ikonić)

Cena kursa obuhvata

Cena obuhvata teorijsku obuku, proveru stečenih znanja i veština, propratni materijal sa predavanja i izradu sertifikata.

Cilj kursa – Spoljnotrgovinsko poslovanje

Cilj kursa je da polaznici steknu teorijsko, a pre svega  praktično znanje iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, radi uspešnog obavljanja spoljnotrgovinskih transakcija, koje se odvijaju između učesnika koji su rezidenti različitih zemalja. Dobro poznavanje spoljnotrgovinskog posla predstavlja jedan od faktora konkurentnosti izvoza, tako što ubrzava i olakšavao odvijanje spoljne trgovine.

Provera stečenih znanja i veština predviđena je za kraj svakog vikenda, dakle tri provere znanja putem testa.

Na kraju edukacije i provere znanja, polaznici dobijaju serifikate.

I  vikend   

Predavač: dr Marina Simin, ekspert za sprovođenje spoljnotrgovinskog poslovanja sa dugogodišnjim iskustvom u privredi

 1. Carinski sistem i necarinske barijere u međunarodnom prometu:
 • Uloga i karakteristike carinskog sistema
 • Vrste carina i carinski postupci
 • Necarinska ograničenja u međunarodnoj trgovini
 1. Poslovi izvoza i uvoza:
 • Izvoz robe (potrebna dokumentacija koja prati izvoz)
 • Uvoz robe ( slanje upita za ponudu, odabir ponude, potvrda porudžbine, sklapanje ugovora)
 • Spoljnotrgovinski posrednici
 • Faktoring kao podsticaj domaćeg izvoza
 • Forfeting kao podsticaj domaćeg izvoza
 1. Poslovna dokumentacija u međunarodnom poslovanju:
 • Robne isprave,
 • Transportne isprave
 • Isprave o osiguranju
 1. Usluge špedicije i transporta u međunarodnom poslovanju:
 • Poslovanje međunarodnih špediterskih organizacija
 • Karakteristike međunarodnog transporta
 • Transportna dokumentacija
 1. Složeni i specifični spoljnotrgovinski poslovi
  • Međunarodne licence i sporazumi
  • Međunarodni Lizing poslovi
  • Međunarodni Franšizing poslovi

II vikend 

 1. Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu:
 • Bankarska doznaka,
 • Dokumentarni akreditiv
 • Dokumentarna naplata – Inkaso
 • Ček i  Menica
 1. Bankarske garancije kao sredstva obezbeđenja plaćanja u međunarodnom prometu:
 • Garancija za avansno plaćanje
 • Licitaciona – tenderska garancija
 • Performans bond garancija
 1. INCOTERMS ( Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina)
 • Nastanak i revizije Incoterms pravila
 • Klasifikacija Incoterms termina koji se koriste prilikom ugovaranja
 1. Kupoprodajni ugovori i tokovi poslova uvoza i izvoza robe:
 • Sadržaj kupoprodajnih ugovora o izvozu i uvozu robe
 • Tokovi poslova uvoza i izvoza robe
 • Obračun izvozno – uvoznih poslova

III vikend  

KURS IZ MEĐUNARODNOG POSLOVANJA – PRAVNI OKVIR

Predavač: mr Miroslav Velimirović, ekspert za međunarodno pravo sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom ugovaranju sa inostranstvom

I   Struktura ugovora – ponuda, pregovaranje, prihvat ponude

– struktura ugovora, pravno normiranje (formalno uređenje ugovora od definisanja ugovornih strana I preambule, do prelaznih I završnih odredbi);

– ponuda: oglašavanje, bitni elementi ponude, forma (svojstva oglašavanja ponude, učesnici oglašavanja ponude, predlog, bitni sastojci, forma saopštenja);

– pregovori: korespodencija, e-mail komunikacija, zaštita poverljivosti (strategije I planiranje, faze pregovora, sticanje I korišćenje moći u pregovaranju, etika, uticaj multikulturalnosti u pregovorima…);

– prihvat ponude: bitni elementi, zaključenje ugovora (ko može da prihvati ponudu, šta prihvatom izražavamo, da li prihvat ponude može biti uslovan, blagovremenost);

– promene ugovora, raskid, ispunjenje, kompenzacija (cesija, preuzimanje duga, asignacija, promena sadržine ugovora).

II   Sredstva za obezbeđenje ugovora – kapara, odustanica, ugovorna kazna, zaloga, jemstvo.

III   Zaštita intelektualne svojine

 • Pojam , podela i vrste (patenti, žigovi, dizajn, oznake geografskog porekla, autorska i srodna prava)
 • Strukturne, organizacione, normativne i praktične mere zaštite intelektualne svojine;
 • Intelektualna svojina i IT (forme intelektualne svojine – autorsko pravo, patent, poslovna tajna);
 • Copyright (sadržaj originalnosti softvera I zaštita);
 • Patent (ideja, rok trajanja, mogućnost zaštite);
 • Poslovna tajna (sadržina poslovne tajne, ugovor o poverljivosti);
 • Terminološke napomene za softver (slobodni softver, open source, freeware, shareware…)

 

Nakon završetka, dr Ivana Ikonić, ekspert za komunikaciju i PR, sa iskustvom u radu sa pojedincima i timovima, najavljuje svoj kurs pod nazivom “Prezentacione veštine”