Savet je organ upravljanja Škole. Savet ima pet članova. Članove imenuje osnivač svojom odlukom. Mandat članova Saveta traje četiri godine.
Osnivač je Radmila Živković Ristić.
Predsednik Saveta Škole je prof. dr Dušan Ristić, emeritus