Biblioteka

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije studentima obezbeđuje udžbenike i drugu literaturu koja je neophodna za savlađivanje gradiva u potrebnoj količini i na vreme.


Nastava iz svakog predmeta pokrivena je odgovarajućim udžbenicima i pomoćnim učilima. Studenti početkom semestra dobijaju od predmetnog profesora godišnji plan i program rada, koji svojim sadržajem, između ostalog, pruža i  informacije o literaturi koja u potpunosti pokriva sadržaj svakog od nastavnih predmeta. Profesor je u obavezi da obezbedi i rukopis za predmet koji nema odgovarajuću literaturu ili je ta literatura postala neodgovarajuća usled brzog tehničkog i tehnološkog razvoja naročito u oblasti računarskih i telekomunikacionih tehnologija. Pored autora, obavezu da daju doprinos kvalitetu udžbenika imaju i recenzenti. Mišljenje studenata o kvalitetu udžbenika  dobija se anketiranjem za svaki predmet i na taj način se rešavaju problemi vezani za literaturu.


Škola je usvojila i Pravilnik o udžbenicima, kojim se sistematski prati i ocenjuje kvalitet kako udžbenika tako i drugih pomoćnih učila (zbirki zadataka, zbirki primera iz prakse, praktikuma…), i to sa aspekta kvaliteta sadržaja, strukture, stila i obima. Svi udžbenici i pomoćna učila koji ne zadovoljavaju standard, povlače se iz nastave i zamenjuju kvalitetnijim.


Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije opremljena je potrebnim brojem bibliotečkih jedinica koja broji 5339 naslova. Biblioteka raspolaže veoma kvalitetnom literaturom koja pokriva celokupnu oblast menadžmenta, poslovnih komunikacija, preduzetništva i ugostiteljstva.. Bibliotečke jedinice čine: udžbenici, monografske publikacije, rečnici, praktikumi, uputstva, zbornici, diplomski i seminarski radovi.


Kupovina knjiga za školsku biblioteku vrši se na predlog stručnog kadra i predmetnih profesora. Prioritet imaju knjige koje su neophodne studentima radi izrade predispitnih obaveza i seminarskih radova.


Predmetni profesori imaju obavezu da tokom godine predlažu naslove knjiga koje su neophodni i koje treba  nabaviti za školsku biblioteku. Popunjavanje i održavanje bibliotečkog fonda podrazumeva nabavku knjiga koja može biti poklon razmena ili kupovina. Literatura koje se kupuje je neophodne za odvijanje kvalitetnog nastavnog procesa.


Pored štampanih udžbenika predmetni nastavnici obezbeđuju i dodatne nastavne materijale u vidu prezentacije za predavanje koji se postavljaju na sajt škole, a sve u cilju pomoći studentima u savladavanju gradiva i ostvarivanja ishoda učenja.


Program za elektronsku obradu bibliotečkog fonda omogućava pretraživanje po svim parametrima: autoru, naslovu, podnaslovu, predmetnoj odrednici, kolektivnom autoru, vrsti dokumenta, godini izdanja,izdavaču i svim ključnim rečima.  Korišćenje biblioteke i pristup njenom fondu celodnevno je dostupan.