Da li je Visoka škola akreditovana?

– Visoka škola je akreditovana što se može proveriti na sajtu KAPK-a (Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta) klikom na Vodič za studente

 

Koliko ESPB bodova se stiče završetkom Visoke škole?

– Na Visokoj školi se izvode osnovne strukovne studije – studije prvog stepena, koje traju tri godine i čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;

 

Kolika je školarina po godini studija?

– Školarina za jednu godinu studija iznosi 1000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjm kursu NB Srbije)

Student plaća i ostale usluge propisane Odlukom o cenama određenih usluga Visoke škole koja se može videti na sajtu škole(prijava ispita, overa semestra, prijava završnog rada, izdavanje diplome i dodatka diplomi)

 

Koji su uslovi za upis na Visoku školu?

– U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

 

Koja su dokumenta potrebna za upis?

 • Diploma i svedočanstva završene srednje škole (overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 3 fotografije formata 3,5 x 4,5cm
 • Obrazac ŠV-20 popunjen u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 • Prijava za upis (dobija se u Studentskoj službi)
 • Ugovor o školovanju u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 • Indeks (dobija se u Studentskoj službi)
 • Dokaz o uplati I rate školarine

 

Na koje se sve studijske programe mogu upisati studenti

 • Menadžmet trgovine i marketinga
 • Menadžment poslovnih komunikacija
 • Menadžmenu u ugostiteljstvu

 

Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

 • Osnovi ekonomije
 • Osnove ugostiteljstva

 

Da li se organizuje drugi upisni rok?

– Da, samo u slučaju da posle prvog upisnog roka ostanu slobodna mesta na nekom od studijskih programa.