Odlukom Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) je utvrđeno da Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu izdao je dozvolu za rad Visokoj školi za studijske programe: Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment trgovine i marketinga-studije na daljinu, Menadžment poslovnih komunikacija, Menadžment u ugostiteljstvu, Preduzetništvo i Primenjena informatika.ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA 2022


Odluka o promeni sedišta