ObaveÅ¡tenje za studente – Promena termina ispita za predmet: Poslovno pravo, Odnosi s javnošću, Masovni medijiObaveÅ¡tenje za studente – Objavljen raspored ispita u januarskom ispitnom rokuObaveÅ¡tenje za studente – Prijava ispita do 29.01.2023.ObaveÅ¡tenje za studente – Prijava ispita za predmet Osnove gastronomije do 01.02.2023.SAJT U IZRADI

Direktor

Dr Nenad Kapor je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu, Odsek za Sisteme naoružanja 1983. godine, na temu: Modeliranje i simulacija naponskog stanja prednjeg dela korisnog tereta vodjene rakete, sa prosečnom ocenom tokom studija 9,02. Godine 2010. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio je magistarski rad na temu: “Razvoj metodologije proračuna elemenata poređenja vazduho-plovnog naoružanja i modela troškova organizovane raketne vatre”, a tokom poslediplomskih studija
postigao je prosečnu ocenu 10,00. Doktorsku disertaciju, “Analiza i sinteza algoritma ocene parametara efikasnosti naoružanja za intervidovske podrške KoV-u ”, odbranio je 2015. godine. Za naučnog saradnika na Katedri za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta izabran je 2016. godine.

Od oktobra 1983. do avgusta 1985. godine radio je u fabrici namenske proizvodnje na poslovima projektovanja naoružanja na mestima od inženjera–pripravnika do glavnog inženjera sektora za projektovanje i kontrolu kvaliteta. Radio je u Srednjoj tehničkoj školi kao nastavnik stručnih predmeta iz oblasti mašinstva. U periodu od 1990. pa do 1995. svoj rad je posvetio zaštiti autorskih i srodnih prava korišćenih putem satelita iz koje oblasti je publikovao više naučnih radova u stranim časopisima. Istovremeno se bavio istraživanjima iz oblasti konstrukcije i efikasnosti raketnog naoružanja, vazduhoplovnog naoružanja i vojnom opremom. Godine 1996. postavljen je za direktora društvenog preduzeća “Jugodisk”a.d. Beograd gde je proveo sve do 2001. kada odlazi na mesto savetnika načelnika za privredu Južnobanatske oblasti. U oktobru 2003. godine dolazi na mesto direktora i vlasnika diskografske kuće “Jugodisk”a.d. Beograd, gde je proveo sve do 2016.godine. U ovom periodu izuzev istraživanja iz oblasti vazduhoplovnog i artiljerijsko naoružanja radio je i na modifikaciji nosača zvuka i slike kao i primeni GPS sistema za osiguravajuće kuće. Period od 2003 do 2006 proveo je na magistarskim studijama Univerziteta
Braća Karić na Odseku za Ekonomsku diplomatiju pod mentorstvo prof.dr Davida Đ. Dašića i učestvovao u pripremi knjige “Istorija diplomatije”.
Izborno veće Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo izabralo ga je 2016. godine u zvanje docenta na predmetima “Performanse vazduhoplova i planiranje leta 1 i 2”, “Avionika i IFR letenje”, “Vazduhoplovne komunikacije”, “Inženjerska grafika” i “Principi leta”, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2017. godine.
Kao član komisije, učestvovao je u izradi “Pravilnika za ispitne programe, a za proveru stručne sposobnosti osoblja za prihvat i otpremu aviona, putnika i stvari“. Mentor je i član komisije velikom broju diplomskih radova odbranjenih na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo Megatrend univerziteta u Beogradu, kao i na drugim Univerzitetima kao član komisije za odbranu završnih radova. Učestvovao je na mnogim međunarodnim konferencijama iz oblasti Odbrambenih tehnologija među kojima je i konferencija u Slovačkoj na
temu:”Ubotreba letilica i njihova efikasnost u mirnodopskim i ratnim uslovima”.

e-mail: nenad.kapor@gmail.com