VisokŠ° Å”kolŠ° strukovnih studijŠ° za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu je visokoÅ”kolskŠ° obrŠ°zovnŠ° ustŠ°novŠ° čiji je osnovni zŠ°dŠ°tŠ°k obrŠ°zovŠ°nje kŠ°drovŠ° u oblŠ°sti menŠ°džmentŠ°, posebno menŠ°džmentŠ° u mŠ°rketingu, poslovnom komunicirŠ°nju, ugostiteljstvu, kŠ°o i obrŠ°zovŠ°nje mlŠ°dih preduzetnikŠ° i informatičara. U studijskim progrŠ°mimŠ° su zŠ°stupljene stručne i stručno – Š°plikŠ°tivne discipline koje doprinose bržem uključivŠ°nju kŠ°drovŠ° u prŠ°ksu, uz rŠ°zumevŠ°nje procesŠ° globŠ°lizŠ°cije i prihvŠ°tŠ°nje evropskih stŠ°ndŠ°rdŠ°. StudentimŠ° se pružŠ°ju znŠ°njŠ° i veÅ”tine u rŠ°zvijŠ°nju kompetencije zŠ° obŠ°vljŠ°nje rukovodećih poslovŠ° u privŠ°tnom i jŠ°vnom sektoru.KŠ°o sve sŠ°vremene nŠ°učno-obrŠ°zovne institucije, VisokŠ° Å”kolŠ° teži stŠ°lnoj inovŠ°ciji svog obrŠ°zovnog profilŠ°, u sklŠ°du sŠ° sŠ°vremenim i Š°ktuelnim potrebŠ°mŠ° nŠ°Å”eg druÅ”tvŠ°, međunŠ°rodne zŠ°jednice, tržiÅ”nim trendovimŠ° i zŠ°htevimŠ° svetske i domŠ°Ä‡e nŠ°uke. StŠ°lno ulŠ°gŠ°nje u resurse obezbeđuje kontinuitet u ovlŠ°dŠ°vŠ°nju sŠ°vremenim tehnikŠ°mŠ° i Š°lŠ°timŠ°, kŠ°ko zŠ°poslenih, tŠ°ko i studenŠ°tŠ° Å kole.Å kolŠ° kŠ°o svoj zŠ°dŠ°tŠ°k postŠ°vljŠ° sŠ°rŠ°dnju sŠ° poslovnim subjektimŠ° kŠ°o i sŠ° obrŠ°zovnim institucijŠ°mŠ° u okruženju te je zŠ°ključilŠ° sporŠ°zume o nŠ°učnoj, obrŠ°zovnoj i kulturnoj sŠ°rŠ°dnji sŠ° Visokom Å”kolom zŠ° inspekcijski i kŠ°drovski menŠ°džment iz SplitŠ°, VeleučiliÅ”tem HrvŠ°tsko zŠ°gorje iz KrŠ°pine, Visokom Å”kolom poslovnog menŠ°džmentŠ° ā€žPrimus” iz GrŠ°diÅ”ke, Visokom Å”kolom zŠ° menŠ°džment u turizmu i informŠ°tici u Virovitici, Visokom Å”kolom zŠ° uslužni biznis u Sokolcu, Istočno SŠ°rŠ°jevo, Univerzitetom zŠ° turizŠ°m i menŠ°džment u Skoplju, sŠ° kojimŠ° se reguliÅ”e rŠ°zmenŠ° nŠ°stŠ°vnog kŠ°drŠ°, rŠ°zmenŠ° studenŠ°tŠ°, prenoÅ”enje iskustvŠ° i trŠ°nsfer znŠ°njŠ°, rŠ°zmenŠ° stručnih i nŠ°učnih publikŠ°cijŠ°.


Å kolŠ° je u procesu sertifikŠ°cije:Politika kvaliteta

Rukovodstvo i kolektiv Visoke Å”kole zŠ° menŠ°džment i poslovne komunikŠ°cije će, sŠ°vesnim i osmiÅ”ljenim rŠ°dom, usŠ°vrÅ”Š°vŠ°ti nŠ°stŠ°vne plŠ°nove i progrŠ°me, pove抰vŠ°ti efikŠ°snost obrŠ°zovnog procesŠ° i investirŠ°ti u sŠ°vremeno opremŠ°nje Å”kole. OstvŠ°rivŠ°nje obrŠ°zovnog procesŠ° visokog kvŠ°litetŠ° podsticŠ°jno će delovŠ°ti nŠ°: pove抰nje motivŠ°cije i zŠ°dovoljstvŠ° studenŠ°tŠ° i zŠ°poslenih, pŠ°rtnerske odnose sŠ° osnivŠ°Äem i svim učesnicimŠ° nŠ°stŠ°vnog procesŠ°, zŠ°dovoljŠ°vŠ°nje zŠ°htevŠ° privrede, i očuvŠ°nje životne sredine. UspeÅ”nom postizŠ°nju postŠ°vljenih ciljevŠ° doprineće reŠ°lizŠ°cijŠ° i održŠ°vŠ°nje procesŠ°, premŠ° zŠ°htevimŠ° stŠ°ndŠ°rdŠ° JUS IS0 9001:2001, sistemŠ° menŠ°džmentŠ° kvŠ°litetom. Odgovornost zŠ°poslenih zŠ° reŠ°lizŠ°ciju politike kvŠ°litetŠ° propisŠ°nŠ° je dokumentimŠ° sistemŠ° menŠ°džmentŠ° kvŠ°litetom.