VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE

RASPISUJE KONKURS

ZA UPIS U PRVU

GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

 ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

 

Na studijske programe:

  1. Menadžment trgovine i marketinga (115 studenata)
  2. Menadžment trgovine i marketinga studije na daljinu (51 studenta)
  3. Menadžment poslovnih komunikacija (115 studenata)
  4. Menadžment u ugostiteljstvu (99 studenata)
  5. Preduzetništvo (66 studenata)

Studije traju tri godine, a studenti stiču zvanje strukovni menadžer u oblasti završenog studijskog programa.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu.

Kandidati uz prijavu za upis prilažu: diplomu i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, tri fotografije dimenzija 3,5h4,5 cm.

Dokumenta uz prijavu se mogu dostaviti do 30.06.2016. godine na adresu Visoke škole, ulica Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci.

Redosled kandidata za upis na studije se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 01.07.2016. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kandidati polažu prijemni ispit dana 04.07.2016. godine u 10.00 časova. Na prijemnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše  60 bodova.

Rang lista kandidata biće objavljena 06.07.2016. godine. na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Prigovor na mesto na privremenoj rang listi, kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 08.07.2016. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 800 eura u dinarskoj protivvrednosti, a ostali troškovi se plaćaju saglasno Odluci o cenama određenih usluga od 29.02.2016. godine, br. 92/3.